Verkoopvoorwaarden

versie : 24/08/2018

1.   Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. De aanvaarding van onze facturen impliceert de instemming met onze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze afwijken van die van de koper. Elke wijziging van deze voorwaarden moet schriftelijk door ons worden bevestigd.

2.   Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen.

3.   Leveringen van goederen geschieden over de weg, per spoor, niet-franco of met eigen middelen en op risico van de koper.

4.
   Retourzendingen van goederen vinden alleen plaats na schriftelijke toestemming van ons. In geval van terugzending is het vervoer ten laste van de klant en moeten de goederen vergezeld gaan van het factuurnummer of het nummer van de leveringsbon waarop zij betrekking hebben. Speciale bestellingen (niet-gecodeerde artikelen) worden niet teruggenomen.

5.   Onze prijzen staan niet vast voor andere bestellingen.

6.   Onze facturen zijn contant betaalbaar in Gosselies. Uitstel van betaling kan worden verleend onder voorbehoud van aanvaarding van de dekking door onze kredietverzekeraar. Niet-naleving van de betalingstermijn kan leiden tot stopzetting van de leveringen.

7.   Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente op tegen de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%, met een minimum rentevoet van 12% en een minimum van 50 euro. Alle kosten van invordering, protesten, aanvaarde of niet aanvaarde wissels, kwitanties of zegelkaarten, discontokosten of bankkosten, alsmede de kosten van invordering van schulden zijn voor rekening van de koper. De koper mag geen enkele vordering als voorwendsel gebruiken om de betaling van onze facturen op te schorten of te vertragen.

8.   In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Charleroi of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd. Alleen defecte goederen kunnen worden teruggenomen.

9.   Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de juiste plaatsing en werking van de geleverde voorzieningen of apparatuur.

10.   Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor andere garanties dan die welke door onze leveranciers en volgens hun voorwaarden van toepassing zijn.

11.   Onbetaalde goederen blijven ons eigendom, ook al zijn ze in depot of bij een derde geplaatst.

12.   Al onze facturen zijn betaalbaar in euro, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.

13.   Levertijden zijn altijd bij benadering en een verlenging van de termijn annuleert geen bestellingen of contracten en is niet onderworpen aan boetes. Annulering is mogelijk na schriftelijk akkoord.

14.   Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van de koper de waarborgen te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering hiervan geeft ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.    Voor bestellingen die via de website worden geplaatst, met uitzondering van op bestelling gemaakte, niet voorradige of productieartikelen, geldt een herroepingsrecht; u hebt 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de tijd om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw voornemen om van uw aankoop af te zien. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking, met alle meegeleverde accessoires en in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd. De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen, net als in een echte winkel, niet meer en niet minder. De klant dient de producten te respecteren en er voorzichtig mee om te gaan. Bij gebreke daarvan behoudt Fernand GEORGES n.v. zich het recht voor de waarde van de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

Clausule inzake eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
De risico's worden gedragen door de koper.
Voorschotten kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken.

Clausule inzake overdracht van vorderingen
In geval van doorverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, die aan de verkoper toebehoren, draagt de koper hierbij aan de verkoper alle vorderingen over die uit de doorverkoop voortvloeien.

Recupelbelasting
De recupelbelasting is niet inbegrepen in onze verkoopprijzen.

Kosten voor speciale bestellingen
Voor speciale bestellingen (bestellingen die een artikel bevatten dat niet in voorraad is) wordt € 10 exclusief BTW in rekening gebracht indien het totaalbedrag van de speciale artikelen in één bestelling niet minimaal € 100 exclusief BTW bedraagt.

Fernand GEORGES s.a.
30 av. des États-Unis
6041 Gosselies
BTW BE 0420 516 972
Reg. 08 20 0 1
RPM Charleroi
Laden
Laden